Med hjemmel i lov om naturvern av 19. juni 1970 ble det ved Kongelig resolusjon av 14. desember 1979 opprettet et naturreservat, et landskapsvernområde og et område med dyrefredning i Froan. Naturreservatet omfatter et 400 kvadratkilometer øy og havområde fra Vingleia fyr i sørvest (rett nord for Mausund) til Halten i nordøst, og er et av de største sammenhengende kystområde som er fredet i Norge.

Hensikten er å verne om en produktiv fauna og en interresant flora, samt bevare leve– og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et kystområde som isolert beliggenhet og liten menneskelig påvirkning. Landskapsvernområde er et 80 km2 stort øy– og havområde sørøst for naturreservatet. Fylkesmannen har ansvaret for forvaltningen av området