Viewing entries in
Hitra

Handel og vandel i historisk perspektiv

Handel og vandel i historisk perspektiv

Hitra- og Frøyaregionen lå også ganske midt i smørøyet i forhold til handelen mellom Bergen og Nord-Norge. Fra slutten av 1600-tallet og framover ble det etablert handelshus flere steder i regionen, hvorav det eldste var Rørøya i Kvenværet og det største var Handelsstedet Hopsjø på Melandsjø.

Næringsliv på Hitra og Frøya

Næringsliv på Hitra og Frøya

Vi kan nok takke næringslivet i regionen for den rivende utviklinga. Det var jordbruk og fiske som var hovednæringa her ute fram til industrialiseringen av landet startet.

Fiskebonden var et kjent uttrykk. Mannen drev kystfiske og kunne på vinteren dra helt til Lofoten på skreifiske og være borte fra heimen i flere måneder mens kona styrte heimen med barn, svigerforeldre og dreiv gården.

Etter hvert som det ble etablert bl.a. skipsverft, sildefabrikker, hermetikkfabrikker, krabbefabrikker på Frøya og Hitra flyttet folk fra gårdene ute i øyene, bygde seg hus og begynte å jobbe i fiskeindustrien.

Hitra kysthavn og Hitra industripark

Hitra kysthavn og Hitra industripark

Hitra Kysthavn og Industripark ligger på Jøstenøya midt i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund, og er dermed et naturlig trafikk- og logistikknutepunkt. Her ønsker Hitra kommune å utvikle eksisterende og etablere ny næringsvirksomhet.

Kirken på Hakkbuan

Før den kirken som senere ble flyttet fra Hakkbuan til Forsnes, hadde det på Hakkbuan stått et kapell fra 1500-tallet. Denne ble rammet av lynnedslag og brant ned 20. juli 1756.

Forsnes kapell, Hitra

Kapellet ble reist i 1763 på holmen Hakkbuan ved Kvenvær der den stod inntil den ble flyttet til Forsnes i 1935.

Kvenvær kirke, Hitra

Kvenvær kirke ble innviet 9. desember 1909. Beslutningen om byggingen ble gjort ved kgl.res. 14. mars 1908 og kirka er bygd på gården Steine. Arkitekt var Nils Ryjord. Kirken erstattet Kvenvær gamle kirke på kirkestedet Hakkbuan på øya Hakkebuøya øst for Kvenvær, fra midt på 1400-tallet, og som ble revet i 1934, flyttet og gjenoppført som Forsnes kapell.

Sandstad kirke, Hitra

Sandstad kirke er innviet 11. juli 1888. Tegningene som ble benyttet ved kirkebyggingen er de samme som ble benyttet da Hallaren kirke på Frøya ble satt opp sju år tidligere. Kirka ble bygget på en tomt fra gården Sandstad, og med kirka ble bygdas kultursentrum flyttet hit. 

Fillan kirke, Hitra

Fillan kirke ligger i kommunesenteret Fillan og ble innviet i oktober 1789. Byggherren var Chrisitan Bertelsen fra Tingvoll. Kirka er den eldste eksisterende på Hitra og avløste den mindre Vår Frelsers kirke reist i 1686 da kirkestedet på Hestøya vest for Ulvøya og Ulvan kirke ble flyttet.

Hitra kirke, Melandsjø

Hitra kirke, Melandsjø

Hitra kirke er en korskirke i mur. Den ble innviet 15. desember 1927. Kirken er bygget i lokal stein på en kvadratisk grunnplan, med et midstående klokketårn med kobberkuppel kronet med kors. 

Dolm kirke, Hitra

Dolm kirke, Hitra

Den eldste kirka er Dolm kirke på Dolmøy og er det eldste eksisterende byggverk på Hitra. Utvendig på skipets nordøstre hjørne stikker det steiner ut av muren, noe som tyder på at det har vært et tilbygg her. Den er bygget i romansk stil med rundbuer og tykke steinvegger.