Fillan kirke, Hitra

Fillan kirke ligger i kommunesenteret Fillan og ble innviet i oktober 1789. Byggherren var Chrisitan Bertelsen fra Tingvoll. Kirka er den eldste eksisterende på Hitra og avløste den mindre Vår Frelsers kirke reist i 1686 da kirkestedet på Hestøya vest for Ulvøya og Ulvan kirke ble flyttet.

Hitra kirke, Melandsjø

Hitra kirke, Melandsjø

Hitra kirke er en korskirke i mur. Den ble innviet 15. desember 1927. Kirken er bygget i lokal stein på en kvadratisk grunnplan, med et midstående klokketårn med kobberkuppel kronet med kors. 

Dolm kirke, Hitra

Dolm kirke, Hitra

Den eldste kirka er Dolm kirke på Dolmøy og er det eldste eksisterende byggverk på Hitra. Utvendig på skipets nordøstre hjørne stikker det steiner ut av muren, noe som tyder på at det har vært et tilbygg her. Den er bygget i romansk stil med rundbuer og tykke steinvegger.

Sula, Frøya

Sula, Frøya

Sulsværet er ei øygruppe i frontlinjen ut mot storhavet. Været har fra gammelt av hatt en svært tett bebyggelse. Jordressursene synes beskjedne likevel var det fram til omkring 1940 mange kyr og sauer på Sula. 

Froan, Frøya

Froan, Frøya

Med hjemmel i lov om naturvern av 19. juni 1970 ble det ved Kongelig resolusjon av 14. desember 1979 opprettet et naturreservat, et landskapsvernområde og et område med dyrefredning i Froan. Naturreservatet omfatter et 400 kvadratkilometer øy og havområde fra Vingleia fyr i sørvest (rett nord for Mausund) til Halten i nordøst, og er et av de største sammenhengende kystområde som er fredet i Norge.

Halten, Frøya

Halten, Frøya

Stifltelsen Halten – Nekolai Dahls Minne er en selveiende stiftelse. Dets primære formål er å stå som eier av fiskeværet Halten og de øyer og eiendommer som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte i forbindelse med etablering av stiftelsen.

Strømøya, Frøya

Frøyas eneste gravfunn fra jernalderen, ei kvinnegrav fra omkrig 800 e.Kr. En mengde funn også fra middelalderen. Også andre forhold kan tyde på at Strømøya var en storgård eller et høvdingesete i vikingetida og middelalderen. 

Rottingen

Rottingen

Frøyas første prestegård. I dag restaurert og modernisert og brukes til overnatting og ferieopphold. Frøyas største besetninger av villsau finnes her.

Funn fra steinalderen.

Torvfabrikken på Kvistamyran

I 1902 solgte eierne av gården Daløya de to store myrene Setermyra og Kvistamyra til Viggo Drewsen og Ola Løchen. Sistnevnte var borgermester i Trondheim. Disse hadde til hensikt å starte en torvfabrikk. Den ble rigga opp i 1907. Kjernen i hele anlegget var en innretning som bestod av ei dampmaskin med stimkjel og ei torvkvern. Så bygde de en fast sporbane (jernbane) fra Kvistamyra og innover til Setra ved Veisfjorden. På den skulle torva føres med til sjøen. Maskina som kjørte torva ned til Setra med var et primitivt lokomotiv. Det var en 7-hesters «Dan» oljemotor som var montert på et understell av 4 jernbanehjul. Lokomotivet som kjørte torva med til utskipningsstedet ble ført av Josefine Nordskag, som dermed bel Frøya og Norges første kvinnelige lokfører. 

Uttian, Frøya

Den største og viktigste av gårdene i dette område fra mellomalderen av var Uttian. Gården hadde mye av den mineralrike og sjødrenderende sandjorda som den tids gårdbrukere var avhengig av. Uttian ser ut til å ha vært et slags administrasjonssete. Uttian hadde omkrig 1970 nedgang i folketallet og var trua av avfolkning. I 1974 ble øya landfast og optimismen og folket kom tilbake.

Nesset, Frøya

Her ligger gamle fiskefabrikken. Det ble bare kalt ”Fryseriet”. Her var det fiskemottak, lakseslakteri, foredling. Her har det vært mange eiere og drivere – Frøya Fiskeindustri, Frøya Holding, Hydro Seafood og sist det nederlandske firma Nutreco (senere kjøpt av Marine Harvest). I dag driver Frøya Næringspark her. Mange småbedrifter har sine lokaler her. 

Mausundvær, Frøya, Øyrekka

De to øyene Måøy og Gårdsøy, samt Store og Lille Aursøy og Gjetøy utgjør i dag det vi kaller Mausund. De tre sistnevnte øyene ble knyttet sammen med resten av Mausund med bru i 1980. Bebyggelsen ligger sammenklemt mellom bergknausene i le for fallgarden like utenfor mot storhavet. Trærne her ble plantet på slutten av 70 tallet.

Bogøya, Frøya, Øyrekka

Bogøyvær består av de to øyene Bogøy og Smaløy, sammenbundet meden hengebru. I dag bor de ca 20 personer på Bogøya, men de har både eget lefsebakeri, pub og restaurant!

Svellingen, Frøya

Dette område var tidligere et slags sentrum og trafikk-knutepunkt mellom øyrekka og Fast-Frøya. Da de gamle fiskeværene Titran og Sula ble lagt ned på 1700-tallet, ble Sletta valgt som nytt kirkested. Den første kirka ble bygd i 1755. Den nåværende er den tredje i rekken.

Inntian, Frøya

Her er det ikke lenger noen fastboende. Folk har likevel vært flinke til å ta vare på bebyggelsen her, og øya er flittig brukt av utflyttere og turister.

Titran på Frøya

Titran på Frøya

«Når man unntar den side hvor Titran er sammenbundet med Frøya er den på alle øvrige kanter omgitt av det ville hav, hvis brusen forårsaker bevegelser på det lille land som jordskjelv. Samme heftighet forøkes ved en nærliggende strøm, kalt Svalgballen, hvor en del av det ville hav styrter seg gjennom en åpning mellom Titran og Frøya ut i den åpne sjø på den andre siden med en sådan heftighet at det hvite skum kan sees mange favner opp i luften på lang avstand….»

Sistranda på Frøya

Sistranda har etter hvert blitt et flott kommunesenter. Fra kun et rådhus, noen få butikker, sentralskole, internat for elever fra øyrekka og svømmebasseng til i dag hvor man finner både kjøpesenteret Stjernesenteret med flere butikker og variert utvalg og Frøya Kultur– og kompetansesenter som ble innvia i 2014.

Fillan på Hitra

Fillan på Hitra

I dag framstår Fillan som et fullverdig kommunesenter med to kjøpesentra, mediahus, kontorfunksjoner for flere offentlige etater, videregående skole, idrettshall og idrettspark og små –og mellomstore bedrifter.

Uteområdet tar form

Uteområdet tar form

Uteområdet utenfor nyfløya med rommene 220-228 begynner nå virkelig å ta form!

Vi har fått på plass stilig belysning, lagt heller og bygd terasser. Nå er nyfløya og leilighetene helt sammenbygd med hotellet, og du kan "gå tørrskodd" - altså under tak - hele veien fra resepsjonen og til leilighetene. 

Nye øvelser i Jernalder-OL

Nå er også melkespannholding en del av teambuildingaktivitetene våre.  I jernalder-OL konkurrerer lagene i tautrekking, spikerslåing, kappsaging, vedklyving, hesteskoskasting, quiz - og nå altså også melkespannholding. Det ser lettere ut enn det er...  Bare spør Thea!